10:00
17/2/2016

Nasi czytelnicy posiadający domeny internetowe informują nas o kolejnej fali podejrzanych SMS-ów, jakie z numerów +48 730422262 oraz 737809733 i 737809750 rozsyła serwis domeny365.eu, za którym stoi firma handlowo-usługowa Becconet Krzysztof Andrzej Kozioł.

Oto treść przykładowej wiadomości, jaką otrzymał jeden z naszych czytelników, Arkadiusz:

Treść wiadomości rozsyłanej przez numer 730422262

Treść wiadomości rozsyłanej przez numer 730422262

Uprzejmie informujemy, że nazwa domeny (…) nie została opłacona na kolejny okres rozliczeniowy i jest w trakcie 14-dniowego wygasania. Usługi z nią związane przestaną być wkrótce dostępne. Koszt odnowienia na kolejny rok wynosi 99zł netto. Zadzwoń pod nr 22 270 63 91 (Infolinia 801 06 63 91) lub odeślij ‘Kontakt’, oddzwoni konsultant. Z pozdrowieniami, zespół Domeny365.eu.

Jak widać, wiadomość “przypomina” Arkadiuszowi, że kończy się ważność jego domeny i sprawia wrażenie zachęcającej do odnowienia usługi (note bene, po dość wysokiej cenie). Problem w tym, że cytowana w SMS-ie domena nie jest własnością Arkadiusza… Nasz czytelnik posiada domenę podobną (inna końcówka, .eu zamiast .net.pl).

Działanie F.H-U Becconet Krzysztof Andrzej Kozioł, właściciela serwisu domeny365.eu, jest więc co najmniej dyskusyjne.

Inny czytelnik (także odbiorca SMS-a tego typu) wprost twierdzi, że czuje, że ktoś go naciąga i sugeruje, że tego typu działanie można by karać z Art. 286. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym (…) mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Na dodatek proceder ma charakter masowy.

Wiadomość od domeny365.eu otrzymana przez kolejnego z czytelników

Wiadomość od domeny365.eu otrzymana przez kolejnego z czytelników

Kolejny z czytelników pisze:

Oczywiście taka domena nigdy nie była wykupowana a zespół Domeny365 stosuje nieuczciwe praktyki – świadomie wprowadzają w błąd, aby wykupić u nich domenę. Czy w takim przypadku można coś zrobić aby ograniczyć ich proceder?

Informacje o praktykach Domeny365.eu otrzymujemy od wielu czytelników. Wydaje się wątpliwe, aby zgodnie z prawem można było masowo pozyskiwać numery telefonów publikowane w bazie WHOIS lub w treści stron internetowych w celu wykorzystania ich do masowej rozsyłki niezamówionych SMS-ów (czyli tzw. spamu). Ale może…?

Opinia UOKiK-u i prawnika

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy UOKiK, który niedawno ostrzegał przed działaniami innej polskiej firmy, Invest-Net Tomasz Braniewski. Oto odpowiedź urzędu:

Przesyłanie niezamówionych informacji handlowych może być uznane za niezgodne z prawem (ustawa prawo telekomunikacyjne i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W opisanej przez Państwa sytuacji adresatami korespondencji są przedsiębiorcy. Jako profesjonaliści nie maja oni statusu konsumentów i mogą dochodzić roszczeń wobec nadawcy listów na drodze indywidualnej. Podejrzenie naruszenia z art. 286 KK należy zgłosić Policji lub prokuraturze. O możliwym bezprawnym działaniu prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej warto też zawiadomić hostingodawcę i/lub rejestratora domeny.
— Paweł Ratyński, Biuro Prasowe

Czyżby zatem strategią działań Domeny365.eu było rozsyłanie wiadomości SMS tylko do przedsiębiorców? Okazuje się, że nawet w takim przypadku, działania mogą nie być zgodne z prawem. Oto opinia radcy prawnego, Rafała Ciska, współpracownika Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) oraz twórcę serwisu prawa nowych technologii www.NoweMEDIA.org.pl a przede wszystkim eksperta w zakresie prawnych aspektów komunikacji elektronicznej:

  1. Czy można zgodnie z prawem “zcrawlować” numery telefonów z bazy WHOIS lub treści strony, a następnie wykorzystać je do przeprowadzenia masowej wysyłki SMS-ów sugerujących zakup jakiejś usługi? Na jaką odpowiedzialność naraża się firma, która stosuje tego typu praktyki?

  2. Co powinni zrobić internauci, którzy otrzymali taką wiadomość?

Opisana praktyka budzi oczywiście przede wszystkim wątpliwości z punktu widzenia etyki biznesu. Ale nie tylko. Z pewnością można też mieć do tego rodzaju zachowań zastrzeżenia prawne – zwłaszcza, gdy adresaci wiadomości tekstowych nie wyrazili stosownej zgody na otrzymywanie informacji handlowych będących wynikiem niewątpliwie działań o charakterze tzw. marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. W szczególności w dniu 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.). Zgodnie z jej artykułem 48, w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243) w art. 172:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
“3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.”.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż zgoda musi być uprzednia i wyraźna – nigdy nie dorozumiana. Ponadto, należy zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do definicji usługobiorcy z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (gdzie zakaz spamu obchodzi się poprzez wysyłanie mailingu na adresy „korporacyjne” czy instytucjonalne), powołane przepisy mają zastosowanie nie tylko do osób fizycznych, ale i do osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (a także do instytucji czy nawet organów administracyjnych).

Co do sankcji za naruszenie powołanych przepisów w zakresie działań marketingu bezpośredniego bez wymaganej uprzedniej zgody, to są one obecnie dotkliwe. Zgodnie bowiem z art. 209 ust. 1 pkt 25 i 210 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego kara za niedochowanie obowiązku uzyskania zgody odbiorcy na przekazywanie mu treści marketingowych wynosi do 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Należy też zaznaczyć, że opisane zachowania mogą stanowić również – niezależnie od opisanej wyżej kwalifikacji – nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 tejże ustawy, za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd oraz agresywną praktykę rynkową, a także stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu (art. 4 ust. 1 powołanej ustawy). Za takie praktyki przewidziana jest grzywna (do 5000 złotych).

Na koniec ostatnia potencjalna kwalifikacja opisywanych przez Niebezpiecznik.pl zachowań to czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest m. in. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi.

Oczywiście w omawianej sprawie można też ewentualnie rozważać podejrzenie przestępstwa wyłudzenia, co najmniej w formie usiłowania, jednakże trzeba by wykazać z góry powzięty zamiar doprowadzenie kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. A nie jest to aż takie łatwe – tu granica między reklamą na granicy prawa a ewentualnym przestępstwem z art. 286 Kodeksu karnego może być bardzo cienka, ale widoczna. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności faktycznych.

Rafał Cisek, radca prawny, autor serwisu www.NoweMEDIA.org.pl

Rafał Cisek, radca prawny, autor serwisu www.NoweMEDIA.org.pl

Jeśli wśród czytelników znajdują się osoby, które odebrały wiadomość SMS od domeny365.eu, ale nie posiadają statusu “przedsięborcy”, prosimy o kontakt z redakcja@niebezpiecznik.pl. EDIT: Mamy już zgłoszenia od czytelników, którzy otrzymali ww. wiadomości a nie posiadają statusu przedsiębiorcy.

Co na to domeny365.ue?

Firma nie odpowiedziała na zadane przez nas pytania. Dlatego postanowiliśmy zadzwonić do niej i dowiedzieć się, dlaczego firma wysyła wiadomości osobom w sprawie domen, które do nich nie należą. Podany na stronie numer kontaktowy “witał nas głosowo” i rozłączał. Ale po chwili oddzwoniła do nas konsultantka. Z rozmowy z nią dowiedzieliśmy się, że

firma Domeny365.eu kontaktuje się tylko z osobami, które prosiły ją o kontakt, wyrażając w rozmowie telefonicznej zainteresowanie nazwą domeny, której dotyczy SMS.

Nasi czytelnicy takich kontaktów nie są sobie w stanie przypomnieć, a Domeny365.eu nie są w stanie przedstawić żadnego dowodu kontaktu — poinformowano nas bowiem, że firma nie nagrywa rozmów telefonicznych z klientami. Prawdę co do kontaktu zapewne wykażą billingi, o ile któryś z właścicieli nękanych SMS-ami numerów postanowi wkroczyć na drogę prawną.

Jeśli otrzymałeś takiego SMS-a

Jeśli otrzymałeś takiego SMS-a, a nie prowadzisz działalności gospodarczej, daj nam znać. W innym przypadku (tj. masz firmę), zwróć uwagę na to, gdzie opublikowałeś swój numer telefonu. Firmy takie jak Domeny365.eu mogą pozyskiwać numery przedsiębiorców z:

  – rejestru WHOIS
  – treści strony internetowej (zakładka kontakt)
  – rejestru przedsiębiorców, np. CEIDG/KRS

Przed crawlingiem numeru telefonu z treści strony można się zabezpieczyć, stosując różne javascriptowe tricki, ale pytanie, czy nie utrudni to kontaktu z potencjalnymi klientami, których przeglądarka nie wspiera JavaScriptu? Być może w takiej sytuacji najbardziej sensowne jest opublikowanie numeru stacjonarnego? Lub po prostu dodanie numerów 730422262, 737809733 i 737809750 na czarną listę w telefonie? Swoją drogą ciekawe, czy firma Domeny365.eu ma zgodę operatora Play na masowe rozsyłanie wiadomości SMS?

Na koniec, proponujemy przesłać treść tego artykułu mniej technicznym znajomym — to zapewne oni w większości “nabierają się” na przedłużenie nie swojej domeny…

Aktualizacja 18.02.2016
Zapytaliśmy UOKiK, czy w związku z tym, że działania firmy BECCONET dotyczą również osób prywatnych, instytucja podejmie jakieś kroki. Oto odpowiedź:

do Urzędu wpłynęły do tej pory jedynie pojedyncze skargi dotyczące działalności BECCONET. W naszej ocenie nie dały one podstaw do podjęcia dalszych działań w ramach ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
Proszę zauważyć, że opisane praktyki dotyczą wyłącznie osób posiadających strony internetowe, a sam model działalności przedsiębiorcy jest tak skonstruowany, że wykorzystuje sytuację podmiotów, które nie mogą sobie pozwolić na wygaśnięcie praw do ich domeny, bo wykorzystują ją w celach zarobkowych.
Kierując się obowiązkiem działania w interesie publicznym UOKiK podejmuje sprawy najistotniejsze z punktu widzenia ochrony zbiorowych interesów konsumentów, które:
– odnoszą się do szerokiego kręgu konsumentów,
– mogą skutkować poważnym naruszeniem lub zagrożeniem dla ich ekonomicznych interesów,
– polegają na naruszeniu podstawowych praw konsumentów,
– ze względu na swój charakter uniemożliwiają lub utrudniają skuteczną ochronę interesów konsumentów z wykorzystaniem instrumentów indywidualnej ochrony prawnej.
Wszyscy, którzy zostali dotknięci nieuczciwym działaniem opisywanego przedsiębiorcy mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze indywidualnej.

Aktualizacja 25.04.2016
Wygląda na to, że proceder odrodził się pod nową nazwą: Web-Online.pl. Oto wiadomość, jaką dziś otrzymał jeden z czytelników:

676610cc-bba6-4788-b41f-a500ad4c8fbc


Aktualizacja 11.07.2017, 13:52
Minął rok, a scam trwa w najlepsze. Tym razem wykorzystywana jest domena We0n.pl (WeOn.pl) a wiadomości przychodzą z numerów 500519847 i 501576781.

Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu xxxx.com.pl. W celu rejestracji prosimy o pilny kontakt: 222706510, 576625000. Pozdrawiamy We0n.pl.


Aktualizacja 22.01.2018, 10:12
Kolejna fala spamu:

Trwa 14-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu elrob1000v.com.pl. W celu rejestracji prosimy o pilny kontakt: 222706510, 797781798. Pozdrawiamy WeOn.pl


Aktualizacja 21.02.2018, 20:55

Nowy numer i domena:

sms od +48516497546 wyslany 2018-02-21 08:34:51 o tresci: Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu .pl. W celu rejestracji prosimy o pilny kontakt: 222706510, 797781798. Pozdrawiamy w-net.pl


Aktualizacja 9.04.2018, 14:56
Wciąż to samo. Oto kontynuacja, tym razem rozsyłana z “numeru” DomenaWWW:

Tym razem oddzwaniają z numeru: 570011347


Aktualizacja 9.12.2018, 21:23
Kolejny numer:

Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz “TAK”. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 515702517.


Aktualizacja 14.10.2019, 11:52
I kolejna fala ruszyła:

“Wolna domena xxxx.com.pl. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz TAK. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 574278707.”


Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

69 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. Ale to nie pierwsza tego typu sytuacja z tą firmą… Pamiętam jak jakoś rok temu jeden z klientów otrzymał maila o treści:

  “F.H.U. BECCONET Krzysztof Andrzej Kozioł, Ul. Krzywoustego 52/11A, 70-317 Szczecin, REGON 320148462, NIP 852-225-64-29

  Dzień dobry,

  W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, przeprowadzonej w dniu dzisiejszym, przesyłam informacje odnośnie rejestracji adresu:”

  Podany był adres domeny .eu (normalnie wykupiona jest domena .com.pl) w cenie 149PLN na rok. Więc oni działają masowo nie tylko w postaci SMSów…

  • Szczecin mówisz? Pora obić facetowi mordę.

  • przydałoby się aby NIK zrobił kontrolę w UOKiK. najwyraźniej zajęli się puszczaniem bąków w stołki.
   równie “owocne” rozmowy miałem z UOKiK w sprawie UPC.

   tak się zastanawiam. nowa władza ostro deklarowała naprawę państwa. ciekawe czy kiedyś zaczną je naprawiać, bo póki co żadnych dobrych efektów nie widzę.

 2. Firma BECCONET jest z tego znana “od lat” niestety… Adres domeny365.eu to juz kolejny i jak sie “spali” to na pewno odpala nowy i tak w kolko :/

 3. A to nie czasem Dziennik Internautów jest od takich interwencji?

  • Haha, na pewno za moment tam też będzie.

 4. Ja dostawałem od nich te sms w tamtym roku. Co ciekawe wysyłali informacje o domenie która mi sie kończy a jej wcale nie posiadałem. Defakto domena nigdy nie była moją własnością i do tego była wolna. Każdy mógł ja sobie wykupić. Miałem domene ale z .pl a oni ni wpierali ze .net i chcieli cos koło 100zł za domenę całkiem wolna którą mozna było mieć za darmo.
  Banda oszustów i tyle.

 5. “czy firma Domeny365.eu ma zgodę operatora Play na masowe rozsyłanie wiadomości SMS?”
  Od kiedy trzeba mieć taką zgodę? Była, z tego co wiem, długa walka o to, żeby nie było większych limitów w tym zakresie, jak ktoś w ofercie pisze SMS bez limitu (w rzeczywistości jest limit ala 1M) to oznacza to, że tyle właśnie można wysłać, a czy to będzie “firmowo” czy “prywatnie” to już operatora nie brożka. (oczywiście istotne aby wysyłka nie była problematyczna dla infrastruktury)

  • Nie bądź taki hop do przodu. Umowa z operatorem jasno definiuje rozsyłanie SMS-ów masowych i jest to ewidentnie zabronione. W Orange (tam mam telefony) na umowie jest napisane, że zabronione jest wysyłanie masowych SMS-ów pod groźbą kary i zerwania umowy. Podyktowane pewnie jest to tym, że ludziska podpisywaliby umowy na SMS-y i rozmowy bez ograniczeń a w sumie wykorzystywaliby to jako automat do rozsyłania telefonicznego spamu.

 6. No właśnie, jak już napisano, przecież oni działają od lat. Tylko kanały komunikacji dochodzą. Najpierw były normalnie pocztą, potem email, potem wydzwaniali kilka lat. A teraz odkryli masową wysyłkę SMS. “Tu nie ma co dyskutować tu trzeba bić”

 7. Szanowni Państwo,
  Jestem w trakcie przygotowywania pozwu zbiorowego przeciw ww. firmie.
  Proszę o kontakt wszystkich zainteresowanych – szczególne ze Szczecina pod adresem email
  kontakt@mobiusdesign.pl .
  Dodatkowo zachęcam do kontaktu bezpośrednio z firmą becconet pod numerem na stronie becco.pl Tel1. 91 887 59 74 Tel2. 91 887 59 75

 8. Ciekawe dlaczego na art 286 KK nie ma zastosowania do ZUS, przecież pasuje idealnie

  • Swoj swojego nie ruszy :/

 9. było na ten temat więcej tutaj

  http://hostingnews.pl/uwaga-oszusci-domenowi/

 10. Mój znajomy w okolicach września dostał fakturę za domenę .net, a miał zarestrowaną identyczną domenę, tylko .pl. Data na fakturze były identyczne. Na szęście zadzonił do mnie to potwierdzić, a nie kupił w promocyjej cenie na 5 lat…

 11. Kolejne numery z których wysyłali SMS’y — przełom listopada i grudnia 2015:
  799810105
  799810115
  799312367

 12. A czy czasem nie weszła jakaś ustawa od tego roku mówiąca iż umowy zawarte np telefonicznie bez pisemnego późniejszego zaakceptowania są nieważne? Właśnie na takich trolii?

  • Weszła, weszła, ale co Ci to da, jeżeli telefonicznie przekonają do zakupu danej domeny? Potwierdzenie papierowo podpisanej umowy będzie formalnością, bo jak ktoś nie zna tego przekrętu, to czy telefonicznie czy papierowo da się na niego naciąć.

  • Da sporo takie rozporządzenie. Skończy się gadanie, że telefonicznie się zawarło umowę i kropka. Przykład ubezpieczenia PROAMY – dzwonisz pytając się o wycenę i na tym kończysz po czym po 4 miesiącach dostajesz upomnienie windykacyjne o niezapłaconej racie. Po rozmowach tylko telefonicznych dowiadujesz się że zawarłeś te 4 miechy wcześniej umowę telefonicznie. Nie możesz jej odsłuchać bo nagranie jest w jakimś wypizdówku gdzie dojazd tam będzie kosztowniejszy niż zapałta za umowę. Prawnie nie możesz zrezygnować z umowy której nie zawierałeś (walczyć o swoje racje), gdyż prawnie masz kilka (-naście chyba, już ie pamiętam) dni na rezygnację z umowy ( o której nie wiedziałeś). A poza tym firma windykacyjna zajmuje się swoją sprawą (ściągnięcie należności), i nie jest stroną umowy. A tak przynajmniej odsetek ludzi po rozmowie telefonicznej ochłonie od natłoku marketingowce i po prostu papieru nie podpisze.

 13. W treści artykułu piszecie numer: 730422262 a na screenshocie widnieje 730411262.

 14. Ja dostawałem sms z 799810116 taka sama treść jak w artykule. Do konca 1 dzien. Mam te sms w telefonie. Ostatni sms od nich to 01.12.2015 11:51

  Wczesniej sms z 799312367 z 26.11.2015 09:47 o 6 dni konca.
  i znowu sms z 799714267 14 dni

  Czyli 14 6 i 1 dzien. To normalnie molestowanie :)
  W sumie 3 sms na przedłużenie domeny która jest wolna i mozna ja miec za darmo lub za parze złoty. A oni chcieli 99zł netto za przedłużenie. hhehe dobre.

 15. Dostałem takiego sms’a ale domenę mam wykupioną u innego dostawcy nazwa.pl co ciekawe mam kilka domen u tego dostawcy ale sms dotarł tylko odnośnie domeny pod którą jest firma odnośnie innych prywatnych domen taka informacja nie przychodziła.

  • jeżeli mowa o domenach z rejestru NASK – .pl – to, NASK wymaga aby dane właściciela były publiczne, jeżeli zaś abonentem jest osoba fizyczna, dane mogą pozostać ukryte.

 16. Tez dostalem takiego smsa a nie jestem przedsiebiorca. Nie pierwsza taka sytuacja z próbą naciągniecia.

 17. Tu taki kwiatek
  Na stronie becco.pl w zakladce cennik ciekawa wycena uslug.

 18. A Przypadkiem na EURIDzie nie są publikowane także domyślnie dane odnośnie właściciela domeny? tj. adresu i nr telefonu? bo pamiętam że logowałem się na ich portal i zaznaczałem tylko te dane które mają być dostępne.

 19. Ja mam inny nr do kontaktu u rejestratora a inny na stronie www i sms przyszedł na numer ze strony.
  Będę miał chwilę to zadzwonię jutro do jego rejestratora domeny i do hostingu. Jeszcze w regulaminy lukne.

 20. Numer znany od dawna. Pracowałem niegdyś w dużej korpo z branży nie IT. Tego rodzaju oszuści (nie pamiętam czy to była powyższa firma czy inna) potrafią nawet wysłać gotową fakturę z dodatkowym przypomnieniem na czerwonym papierze do zapłacenia za łudząco podobną domenę. Jeśli taka faktura trafi przez recepcję do księgowości z pominięciem działu IT, pewnie jest czasami opłacana.
  Inny numer – dzwonią i proszą o połączenie z prezesem. Po uczuleniu koleżanek miałem okazję z gagatkiem porozmawiać. “Proszę Pana Proszę Pana dzwonimy do Pana bo właśnie ktoś chciał wykupić Waszą domenę, ale my mu nie pozwoliliśmy bo widzimy że to Wasza, więc proszę szybko zapłacić nam kwotę 1500 zł (za domenę .pl – przyp. mój) i ją Państwo zachowają!” Zwykle odbijają się od recepcji, ale potem asystentka prezesa przylatuje z paniką że tu taka sytuacja, a nikt nie chce kłopotów, szczególnie jeśli na tematyce się nie zna. Bezczelnością dorównują naganiaczom forexowym. Oczywiście dowiedzieć się o jaką konkretnie domenę chodzi można dopiero po kilku powtórzonych pytaniach, a gdy mówię że przecież w home.pl jest ona wolna za 1 zł + VAT to nie tracą dalej czasu i od razu rozłączają się. Brrr…. lałbym po ryju i patrzył czy równo puchnie.

 21. Przerażający jest fakt że muszą być ludzie którzy dają się na to nabrać …

 22. Te numery wyglądają na zwykłe prepaidy (na kartę) w MVNO Virgin Mobile (7378* oraz niektóre podane w komentarzach 799*), natomiast 730 to raczej Play, ale też zapewne nierejestrowany prepaid.

  Pewnie jak jeden numer im zablokują, to kupują kolejny starter i interes się kręci.

 23. Przerażający jest fakt że tacy ludzie mogą prowadzić działalność bez przeszkód?! a także to że nie ma prawa, które by pozwoliło bronić się przed tymi zwykłymi oszustami przedsiębiorcom – w komentarzach prawników są jedynie “może” art. ten a może tamten, w efekcie min. skrzynka zapchana

 24. Rejestrator domeny 365.eu czy AZ posiada już wiedzę, chyba wcześniej jej nie miał, odnośnie wykorzystania tej domeny do celów wyżej opisanych.
  Oczywiście chciano mnie odesłać do hostingu, który utrzymuje stronę ale nie dałem się.
  Moim zdaniem dokument Warunki rejestracji nazw domen .eu http://www.eurid.eu/files/docs/new/trm_con_PL.pdf mówi dosyć jasno.

  Część 3 pkt 3 niestosowania Nazwy Domeny (i) w złej wierze ani (ii) do celów niezgodnych z prawem
  Dalej jest Część 4 pkt 4 i 5 m.in W całym Okresie obowiązywania rejestracji będzie przestrzegać
  niniejszych Warunków oraz wszystkich innych stosownych Zasad

  I najlepsze Częśc 6 pkt 4.
  Rejestr jest upoważniony do natychmiastowego umieszczenia w kwarantannie lub anulowania Nazwy Domeny w przypadku naruszenia Przepisów przez Rejestrującego.

  Rejestrator chce jeszcze maila w tej sprawie. Niemniej rozmowa została nagrana przynajmniej przez rejestratora :) więc jakby co to chyba uderzę do euridu w tej sprawie.

  Wypadałoby się jeszcze skontaktować z hostingodawcą… na razie nie mam czasu na to….

 25. Witam,

  Też dostałem taką wiadomość przed 2 tygodniami. Na stronie domeny365.eu żadnych danych firmy, infolinię odbiera chyba jakaś osoba na swojej komórce. NIGDY nie miałem doczynienia z w.w. firmą, nie byłem i nie zamierzałem być właścicielem domeny, której nazwa została przesłana w smsie. Była to tylko domena pokrewna z moją tylko z inną końcówką. Jestem przedsiębiorcą. Zastanawiałem się co z tym można zrobić, bo faktycznie praktyka podpada pod próbę wyłudzenia, niechciany marketing itp.

 26. numer telefonu 737809767 także należy do nich

 27. Pytanie do niebezpiecznika.pl
  Czy mógłby zadać pytanie UOKIKowi, co zrobił w tej sprawie i czy wcześniej wiedział o tym, bo ten proceder trwa już chyba z 5 lat przynajmniej.
  Wystarczy w google wpisać frazę: domeny365.eu i czytać doniesienia z kilku ostatnich lat.
  To jest dobry przykład do weryfikacji czy rejestratorzy domen i lub hostingodawcy wywiążą się ze swoich regulaminów czy jednak bedą dbali o “swoje interesy”

  • Zapytaliśmy — odpowiedź w aktualizacji.

 28. Moj klient dostal od nich takiego smsa kilka miesiecy temu i gdyby nie ja to by zaplacil.

 29. Ja im odpisałem co myślę o ich akcji…

 30. Dostałem takiego SMS’a, nie jestem przedsiębiorcą, choć mój numer telefonu jest na firmę. Prawie zapłaciłem, ale trochę zdziwiła mnie nazwa tego dostawcy, gdyż domenę mam u zupełnie innej firmy…

 31. Literówki w stylu “Co na to domeny365.ue?” to też A/b-testy? ;)

 32. maja druga stronę becco.pl – na niej więcej informacji kontaktowych.

 33. dzień dobry

  Ten oszust działa teraz pod nazwą : http://www.web-online.pl/, dostałem kilka takich SMS’ow nakłaniających do odnowienia nieistniejących domen. Proszę zauważyć , że proceder dotyczy tylko domen z końcówką .pl, bo takie można bezpłatnie bezpłatnie rezerwować na 14 dni. Ten oszust rezerwuje domeny w az.pl . Zgłosiłem to do az.pl ale maja to w nosie.

 34. Właśnie wymieniona firma, tym razem jako web-online.pl próbowała mnie naciągnąć na domenę, w sposób opisany w artykule. Nie prowadzę działalności więc skontaktowałem się z działem marketingu firmy by zapytać skąd mają mój numer. Pani mętnie tłumaczyła się informując, że numer mają “z systemu”. Gdy zażądałem usunięcia mojego numeru z “systemu” rozłączyła się.

  Az.pl ma sprawę w nosie – to oczywiste, domeny się sprzedają ;)

 35. Pytanie do niebezpiecznik.pl

  Znajoma dostała takiego smsa jak powyżej (https://niebezpiecznik.pl/wp-content/uploads/2016/02/676610cc-bba6-4788-b41f-a500ad4c8fbc-338×600.png) z numeru 570-259-437.

  Problem w tym że odesłała smsa “Domena”. Na razie nikt od nich nie dzwonił.

  Czy odesłanie takiego smsa może się kwalifikować jako podpisanie umowy? W jaki sposób ewentualnie zerwać taką umowę?

 36. Kolejny numer, z którego przychodzą smsy: 577-318-303. Po zapytaniu, dlaczego rzeczona domena znajduje się w puli wolnych do zakupu próbowała mnie przekonać, że właśnie przekroczyła okres 14-dniowego wygasania.
  Drodzy konsultanci, nie musicie pracować w TAKICH firmach. Istnieją stowarzyszenia i organizacje zajmujące się pomocą osobom uwikłanym. Pozdrawiam was!

 37. Przed chwilą dostałem identycznego sms-a od web-online co prawda rózniła się końcówka bo moja strona to http://podwierzba.eu/ a oferta dotyczyła com.pl , ale wystarczyło wpisać “dziada” w google i oto Wasz bardzo pomocny artykuł.

 38. 577317308 Dostałam dziś sms z Web-online. Widać mają więcej numerów i interes kwitnie.

 39. Informuje, że web-online nadal działa. Powiadomienia o odnowieniu zarezerwowanej domeny przychodzą tym razem z nr. 576 114 864.

 40. Potwierdzam, Pan Krzysztof Andrzej Kozioł z firmy F.H.U. BECCONET dalej żeruje na niewiedzy. Co z tym pozwem zbiorowym?

 41. Potwierdzam, że i na nasz numer firmowy przyszeł dzisiaj taki sms.

 42. Temat wraca jak bumerang. Administruję kilkoma domenami. W ciągu ostatniego miesiąca (dzisiaj po raz kolejny) dostałem informację, że domeny wkrótce wygasają.Oczywiście nazwy domen różnią się od tych, którymi zarządzam. Do nazw dopisano .net.pl

 43. Dzis otrzymałam sms-a z numeru 511769862 o treści, że trwa 14-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu: mojadomena.com.pl oraz info, że w celu rejestracji proszą o pilny kontakt są dwa numery podane 222706510 i 797781798 , podpisane WeOn.pl

 44. Kolejny sms tym razem z numeru 511538435 o 3 dniowym okresie wygaszania rezewacji adresu … podpisane WeOn.pl

 45. Witam ja też kilka dni dostałam sms ze koniec okresu mojej domeny za 14 dni a pózniej za 1 dzien

 46. Dziękuję za post uratowaliście mnie również dostałem sms że jutro mi wygaśnie domena

 47. kolejny nr telefonu z którego wychodzą smsy 571351382
  i numer pod kttóry mam się kontaktować 516686525
  podpisany w-net.pl
  Uważajcie na siebie i nie dajcie się naciąć ;-)

 48. Też dzisiaj dostaliśmy. Widać, że scrape’uje bazy KRS i ceidg pod kątem telefonów firm i wysyła masowo SMSy. Ledwie się zarejestrowaliśmy :(

 49. Są nowe numery tel i nowa strona:
  tel. 572 104 256 i 516 686 525
  w-net.pl

  ;)

 50. Nowe numer 517 871 326 oraz 516686525, 797781798 i stara strona: w-net.pl

 51. Przydałoby się w końcu coś z tym zrobić…

 52. A ja dostałem

  “Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu xxxx.com.pl. [posiadam xxxx.pl zarejestrowaną – przyp. g.] W celu rejestracji prosimy o pilny kontakt: 515702517. Pozdrawiamy w-net.pl.

  Przyszło to z numeru 572419349

 53. otrzymałem dzisiaj taka wiadomość:
  Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu j****.net.pl. Rejestracja na kolejny rok> Odpowiedź “TAK” Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 515-702-517.

  Posiadam podobną domenę ale w domenie “pl” a nie “net.pl”

 54. w-net.pl działa nadal. Dziś otrzymałem takiego oto sms’a:

  “Trwa 7-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu i*******.net.pl. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz “TAK”. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 514414458.”

 55. Bawią się bez przeszkód:
  Nadawca: 505314716, numer w treści 516686525

 56. Kolejny numer w-net.pl do zablokowania otrzymany dzisiaj (nadany z tego samego numeru co w treści):
  “Trwa 1-dniowy okres wygasania rezerwacji adresu a… . Rejestracja na kolejny rok Odpowiedz TAK. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 574278707

  • Też coś takiego dzisiaj dostałem, z tym że “dostałem” 4 dniowy termin. Numer jak i treść identyczna.

 57. Kolejna fala? Dzisiaj wysłana wiadomość z numeru Orange – 502 448 209:
  Wolna domena XXX.com.pl. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz TAK. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 578915832.
  Ten drugi numer to numer Play, a wchodząc na domenę jest Agencja “WEB-ONLINE”

 58. Dostałam dzisiaj smsa (numer w Orange) z 517556167 “Wolna domena jvwf.com.pl. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz TAK. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 578915832.”

 59. Oszuści piszą z nowego numeru. W moim przypadku SMS brzmiał: “Wolna domena …com.pl. Rejestracja na kolejny rok? Odpowiedz TAK. Pozdrawiamy, w-net.pl, tel. 578915832”. Ale sam SMS był wysłany z innego numeru: 502485422. Kontakt do mnie wzięli z treści strony, bo moje dane z WHOIS nie są upublicznione.

Odpowiadasz na komentarz Marcin

Kliknij tu, aby anulować

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: