Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my (co za niespodzianka!), niebezpiecznik.pl z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 12 lok. 64. W zależności od formularza, który wypełniłeś, przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu przesyłania Ci informacji dotyczących tematyki listy mailingowej, na którą się zapisałeś oraz — jeśli wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole — treści marketingowych. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby wysyłać Ci informacje (e-maile). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (gdybyś zapomniał, jakiego e-maila nam podałeś), ich sprostowania (gdybyś zrobił literówkę), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania — możesz się też na nas poskarżyć do PUODO albo poobrażać nas bezpośrednio, pisząc na rodo@niebezpiecznik.pl.

Jeśli powyższa informacja napisana w miarę ludzkim językiem Ci nie wystarcza i szukasz klauzuli “tradycyjnej”, pełnej paragrafów (ty fanatyczny prawniku!) i odwołań do aktów prawnych, to proszę bardzo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy Cię, że:

 • zbieramy dane w postaci adresu e-mail i przetwarzamy je w celu przesyłania Ci informacji dotyczących tematyki listy mailingowej oraz informacji marketingowych jeśli się na to zgodziłeś.
 • administratorem danych osobowych jest firma Niebezpiecznik.pl, ul. Armii Krajowej 12, krypta 64, 30-150, Kraków; wyślijże nam kartkę na dzień Pi!
 • dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody,
 • dane te nie zostaną przekazane innym podmiotom,
 • dane będą przechowywane do czasu anulowania subskrypcji newslettera
 • w odniesieniu do tych danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Bo nie ufamy algorytmom.

Masz prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • wnieść skargę do Prezesa UODO gdybyś uznał(a), że przetwarzanie danych narusza przepisy,
 • usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 RODO (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
 • do ograniczenia przetwarzania w zw. z art. 18 RODO,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO.

Wiemy, że czytanie regulaminów i polityk prywatności nie należy do najmilszych, ale wierzymy że ci, którzy to robią powinni zostać nagrodzeni. Więc, specjalnie do Ciebie, zdjęcie uroczego misia koala!