§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Cyberalerty (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Niebezpiecznik.pl
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Niebezpiecznik.pl ul. Armii Krajowej 12/64, 30-150 Kraków (zwany dalej „Administratorem”).
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika
nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
5. Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach
Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.
6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.
§ 2 Dane zbierane automatycznie
1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.
§ 3 Zbieranie danych osobowych
1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.