I. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Serwisy sklep.niebezpiecznik.pl oraz bilety.niebezpiecznik.pl i gadzety.niebezpiecznik.pl (zwane dalej “Serwisami“) umożliwiają zakup Produktów pod postacią zarówno towarów fizycznych jak i usług, w tym Dostępów do Wydarzeń online lub Biletów na Wydarzenia organizowanych przez firmę Niebezpiecznik (Organizator Wydarzeń). Wydarzenia mają formę offline albo online i przyjmują postać wykładów, szkoleń, webinarów lub kursów e-learningowych realizowanych na Platformie Szkoleniowej Organizatora Wydarzeń, zwanej też Platformą Elearningową lub Platformą Edukacyjną, realizowanych na żywo lub udostępnianych w formie nagrań.

2. Organizatorem Wydarzeń i właścicielem Serwisów jest Niebezpiecznik.pl z siedzibą na ul. Armii Krajowej 12 lok. 64, 30-134 Kraków, NIP: 6572527467, e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl, tel. 12 44-202-44

3. Osobę, która korzysta z Serwisów nazywamy dalej Klientem.

4.a. Za wygenerowanie unikatowego biletu na wydarzenie “Jak nie dać się zhackować?” oraz przetworzenie płatności odpowiada usługa Bilety24 świadczona przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bilety24.pl, tel. +48 61 642 92 36 wew. 1 fax. 61 642 90 31., zwaną dalej Partnerem,

4.b. Obsługa płatności w sklepie realizowana jest przez pośredników w płatnościach, tj. firmy (1) PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 (Adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Piętro 6, Klatka B). Firma PayPro SA jest także operatorem kart płatniczych. (2) Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, e-mail: info@tpay.com, tel.: +48 61 66 82 778. (3) Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.

5. W związku ze sprzedawanymi Produktami, Organizator:
a) będzie wysyłał Klientowi informacje e-mail związane z danym Produktem, ale może też skontaktować się z Klientem telefonicznie w nagłym przypadku (np. w razie konieczności zmiany adresu sali wydarzenia, problemów z dostawą Produktu, odwołania wydarzenia lub stwierdzenia błędnych danych podanych podczas transakcji zakupu lub problemów z jej zakończeniem).
b) przekaże Partnerom, którzy wspomagają proces rejestracji, dostarczanie treści i obsługę płatności dane Klienta potrzebne do przetworzenia płatności, nadania dostępu, a tam gdzie to niezbędne, także do wygenerowania i wysłania biletu oraz wystawienia wystawienia faktury.

6. Klient, który w Serwisach kupuje Produkt będący Wydarzeniem musi:
a) W przypadku wydarzeń offline, przed wejściem na salę okazać bilet w formie wydruku lub na ekranie smartfona. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.
b) W przypadku wydarzeń offline być trzeźwy. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z wydarzenia Klienta, co do którego istnieje podejrzenie iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
c) W przypadku wydarzeń offline, stosować się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia obowiązujących w czasach epidemii lub pandemii.
d) Być pełnoletni. Ze względu na prezentowane treści, które mogą zawierać nagość oraz wulgaryzmy, wydarzenia organizowane przez Organizatora przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nich udział wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za jego pisemną zgodą, na jego odpowiedzialność.
e) Korzystać z Serwisów oraz platformy e-learningowej w sposób niezautomatyzowany, zgodny z prawem i nie wolno mu naruszać stabilności działania serwera, ani dokonywać prób nieautoryzowanego dostępu do informacji dla niego nieprzeznaczonych.
f) Samodzielnie korzystać ze swojego konta na platformie elearningowej lub dostępu do wydarzenia on-line. Klient nie może dostępów i materiałów szkoleniowych udostępniać ich innym osobom. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta lub dostępu, jeśli stwierdzi, że korzystają z niego osoby inne niż Klient lub sposób użytkowania konta albo dostępu odbiega od tego, w jaki sposób korzysta z nich większość Klientów.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem.
a) odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie do przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
b) termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
c) w przypadku umów na usługi szkoleniowe termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia zawarcia umowy, czyli zakupu dostępów do nagrania webinara lub kursu internetowego.
d) w przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
e) Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. To oznacza, że biletów na niektóre z naszych wydarzeń online i offline nie można zwrócić. Chociaż zgodnie z prawem, Klient wydarzenia po zakupie biletu lub dostępu nie może go zwrócić, to może go przekazać innej osobie. W przypadku dostępów do wydarzeń online, z jednego dostępu może korzystać tylko jedna osoba. Oprogramowanie platformy na której hostowane jest wydarzenie online prowadzi monitoring korzystania z dostępów i w przypadku stwierdzenia iż z dostępu korzysta więcej niż jedna osoba, transmisja może zostać przerwana a dostęp i konto Kliena zablokowane.

8. Bilet lub dostęp zakupiony w Serwisach nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty z przyczyn leżących po stronie Organizatora w przypadku wydarzeń offline lub takiej zmiany miejsca Wydarzenia offline, która powodowałaby konieczność podróży poza obszar miasta w którym pierwotnie planowano Wydarzenie offline (patrz punkt 11 regulaminu). Aby uzyskać zwrot w tych sytuacjach należy napisać na adres e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl cytując numer zamówienia. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub adresu lokalu w którym realizowane jest Wydarzenie offline, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Organizatora lub Partnera na adres podany przez Klienta, w procesie zakupu. Odpowiedzialność Organizatora oraz Partnera jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości (dot. biletu, dostępu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub innych informacji dotyczących wydarzenia) na niewłaściwy adres e-mail lub numer, jeśli zostały błędnie podane przez Klienta podczas transakcji zakupu w Serwisach.

9. Każdy z biletów na wydarzenia offline posiada unikatowy kod i po jego sprawdzeniu, bilet staje się nieważny. Z tego powodu, w przypadku biletów dla więcej niż jednej osoby, wszystkie z osób muszą wejść na wydarzenie offline (i poddać się kontroli biletowej) jednocześnie.

10. Integralnym elementem usługi są informacje dotyczące porad z zakresu cyberbezpieczeństwa (np. zawierających ostrzeżenia przed nowymi technikami ataków) oraz w przypadku Wydarzeń — informacji o kolejnych wydarzeniach Organizatora, zbieżnych z zainteresowaniami Klienta, które sporadycznie przesyłane będą na podane w formularzu on-line dane kontaktowe, a w przypadku produktów — kolejnych produktów, które mogą być powiązane z produktem już nabytym przez klienta.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca wydarzenia offline w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń takich jak np.: nagła niedostępność wybranej sali, okoliczności siły wyższej, awarie, epidemie lub wprowadzone ustawowo ograniczenia w organizowaniu imprez masowych. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń Organizator zaproponuje Klientowi do wyboru: inny termin wydarzenia w danym mieście albo możliwość uczestnictwa w kolejnych terminach w wydarzeniach w innych miastach na podstawie wykupionego już biletu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na produkt fizyczny lub odmowy udziału w wydarzeniu dowolnemu Klientowi bez podania przyczyny przed i po starcie wydarzenia. W przypadku anulacji zamówienia lub odmowy, kwota uiszczona przez Klienta za bilet, produkt lub dostęp zostanie w całości zwrócona a ewentualne bilety lub dostępy zablokowane.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia ze swoich wydarzeń dowolnego Klienta, który zachowuje się w sposób obsceniczny lub utrudniający Organizatorowi lub innym Klientom udział w wydarzeniu.

14. Przez dożywotni lub wieczysty dostęp w przypadku dostępów do wydarzeń online należy rozumieć dostęp do momentu prowadzenia przez Organizatora działalności z zakresu szkoleń. Organizator istnieje na rynku od ponad 10 lat i nie planuje z niego zniknąć lub zaniechać prowadzenia działalności szkoleniowej.

15. Udostępniane przez Organizatora materiały edukacyjne, w tym nagrania webinarów, kursy internetowe udostępnione nie mogą być traktowane jako forma doradztwa i zostają Klientowi przekazane w ramach licencji. Licencja ta nie obejmuje prawa do sublicencji innym podmiotom ani prawa wykorzystywania udostępnionych materiałów do celów zarobkowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klienta ani wynikające z nich ewentualne szkody, które Klient podjął na podstawie treści zamieszczonych na platformie szkoleniowej.

17. W przypadku zakupu dostępów do nagrań webinarów lub kursów internetowych, organizator rozpocznie natychmiastowe świadczenie usługi tylko tym Klientom, którzy podczas wypełniania formularza zakupu zaznaczyli iż chcą aby usługa została zrealizowana natychmiast, potwierdzając że rozumieją, iż będzie to skutkowało utratą prawa do odstąpienia od umowy zgonie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r. W przeciwnym razie, dostępy Organizator przekaże klientowi po terminie 14 dni.

18. Klient zezwala na i akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

19. Punkt dziewiętnasty regulaminu jest bez istotnej treści, bo zastanawia nas ile osób czyta dziewiętnaste punkty regulaminów.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania powodów zmian, które mogą być dowolne. Nowa wersja regulaminu obowiązywać będzie od momentu jej publikacji pod niniejszym adresem. Warunkiem zakupów w Serwisach jest zapoznanie się z Regulaminem i jego całkowita oraz bezwarunkowa akceptacja w czasie procesu zakupu.

21. Wszelkie reklamacje co do świadczonych przez Organizatora Wydarzeń usług lub sprzedawanych w sklepie produktów można wysyłać na adres reklamacje@niebezpiecznik.pl Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie maksymalnie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, która będzie wiązać się ze zwrotem środków na konto Klienta, środki te zostaną zwrócone w terminie 14 dni od zakończenia procesu reklamacji.

II. SUBSKRYPCJE I PŁATNOŚCI CYKLICZNE

1. Dostęp do niektórych wydarzeń lub usług sprzedawany jest w formie subskrypcji na wskazany okres rozliczeniowy (podawany na etapie zakupu w dniach lub miesiącach). W dniu zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, o ile wcześniej subskrypcja nie została przez Klienta anulowana, konto Klienta zostanie automatycznie obciążone opłatą za kolejny okres rozliczeniowy równy co do długości poprzedniemu okresowi rozliczeniowemu.

2. Klient, który kupił dostęp w formie subskrypcji może z niej zrezygnować w każdej chwili, co oznacza, że opłata za kolejny okres rozliczeniowy po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego nie zostanie naliczona. Klient po anulowaniu subskrypcji może korzystać z dostępu do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

3. Aby zrezygnować z subskrypcji należy skorzystać z linka w e-mailu potwierdzającym zakup dostępu realizowanego w formie subskrypcji lub skontaktować się z Organizatorem Wydarzeń pisząc na adres e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl.

III. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my (co za niespodzianka!), czyli Niebezpiecznik z siedzibą w Krakowie na Armii Krajowej 12 lok. 64. Przetwarzamy Twoje dane w celu poprawnej obsługi transkacji zakupu produktów i usług w naszych sklepach lub w celu rejestracji na newsletter (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Organizatora wydarzenia).

2. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby móc wysyłać Ci nabyte produkty lub informacje w ramach newslettera lub zarejestrować Cię na nasze wydarzenie lub przyjąć od Ciebie płatność i wysłać Ci bilet wstępu albo dostęp online (np. URL) na dane wydarzenie, bez których nie zostaniesz wpuszczony na salę lub nie będziesz w stanie zapoznać się z materiałem szkoleniowym.

3. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

4. Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Podane przez Ciebie dane będziemy przechowywać do momentu wzięcia przez Ciebie udziału w wydarzeniu, a imię i nazwisko (jeśli zostały podane) oraz adres e-mail do momentu wypisania się przez Ciebie z naszego newslettera, który informuje o kolejnych wydarzeniach i może zawierać ostrzeżenia przed bieżącymi atakami lub dalsze porady dotyczącymi tematyki wydarzenia w którym wziąłeś lub zamierzasz wziąć udział, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo możesz nas pozwać.

6. Jeśli nabywasz od nas jakieś usługi lub produkty, twoje dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie naszym partnerom technicznym, między innymi, choć nie tylko, firmom PayPro lub DialCom24 Sp. z o.o. które jest właścicielem serwisu Przelewy24.pl, firmie Krajowy Integrator Płatności S.A. która jest operatorem serwisu TPay.com, w celu obsługi płatności i wystawienia dokumentów sprzedaży oraz, w przypadku wydarzeń offline firmie Bilety24.pl, w celu wygenerowania unikatowego biletu i umożliwienia nam jego weryfikacji podczas wejścia na wykład lub innym firmom, które pomagają nam w realizacji twojego zamówienia od strony technicznej i logistycznej, np. firmie kurierskiej lub firmie księgowej wystawiającej faktury za nabyte towary i usługi..

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia profilu osobowego.

Data publikacji: 09.08.2023

Wiemy, że czytanie regulaminów i polityk prywatności nie należy do najmilszych, ale wierzymy że ci, którzy to robią powinni zostać nagrodzeni. Więc, specjalnie do Ciebie, zdjęcie uroczego misia koala: