I. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Serwisy sklep.niebezpiecznik.pl oraz bilety.niebezpiecznik.pl (zwane dalej “Serwisami“) umożliwiają zakup Produktów pod postacią zarówno towarów fizycznych jak i usług, w tym dostępów do materiałów szkoleniowych online lub biletów na wydarzenia organizowane przez firmę Niebezpiecznik.pl. Wydarzenia mają formę offline albo online i przyjmują postać wykładów, szkoleń, kursów internetowych w formie webinarów oraz kursów e-learningowych online do samodzielnej nauki.

2. Organizatorem wydarzeń i właścicielem Serwisów jest Niebezpiecznik.pl z siedzibą na ul. Armii Krajowej 12 lok. 64, 30-150 Kraków, NIP: 6572527467, e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl, tel. 12 44-202-44

3. Osobę, która korzysta z Serwisu nazywamy dalej Klientem

4. Za wygenerowanie unikatowego biletu na wydarzenie “Jak nie dać się zhackować?” oraz przetworzenie płatności odpowiada usługa Bilety24 świadczona przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bilety24.pl, tel. +48 61 642 92 36 wew. 1 fax. 61 642 90 31., zwaną dalej Partnerem

5. W związku ze sprzedawanymi Produktami, Organizator:
a) będzie wysyłał Klientowi informacje e-mail związane z danym Produktem, ale może też skontaktować się z Klientem także telefonicznie w nagłym przypadku (np. konieczności zmiany adresu sali wydarzenia, problemów z dostawą Produktu, odwołania wydarzenia lub stwierdzenia błędnych danych podanych podczas transakcji zakupu lub problemów z jej zakończeniem).
b) przekaże Partnerowi dane Klienta potrzebne do przetworzenia płatności i tam gdzie to niezbędne, wygenerowania i wysłania biletu oraz wystawienia wystawienia faktury.

6. Klient, który w Serwisach kupuje produkt będący wydarzeniem musi:
a) Przed wejściem na wydarzenie offline okazać bilet w formie wydruku lub na ekranie smartfona. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.
b) Być pełnoletni. Ze względu na prezentowane treści, które mogą zawierać nagość oraz wulgaryzmy, wydarzenia organizowane przez Organizatora przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nich udział wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za jego pisemną zgodą, na jego odpowiedzialność.
c) W przypadku wydarzeń offline być trzeźwy. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z wydarzenia Klienta, co do którego istnieje podejrzenie iż znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
d) Korzystać z serwisu w sposób niezautomatyzowany, zgodny z prawem i nie wolno mu naruszać stabilności działania serwera, ani dokonywać prób nieautoryzowanego dostępu do informacji dla niego nieprzeznaczonych.

7. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. To oznacza, że biletów na wydarzenia online i offline nie można zwrócić. Chociaż zgodnie z prawem, Klient wydarzenia po zakupie biletu lub dostępu nie może go zwrócić, to może go przekazać innej osobie. W przypadku dostępów do wydarzeń online, z jednego dostępu może korzystać tylko jedna osoba.

8. Bilet lub dostęp zakupiony w Serwisach nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty w przypadku wydarzeń offline lub takiej zmiany miejsca Wydarzenia offline, która powodowałaby konieczność podróży poza obszar miasta w którym pierwotnie planowano Wydarzenie offline (patrz punkt 11 regulaminu). Aby uzyskać zwrot w tych sytuacjach należy napisać na adres e-mail: sklep@niebezpiecznik.pl cytując numer zamówienia. W przypadku odwołania, zmiany terminu lub adresu lokalu w którym realizowane jest Wydarzenie offline, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie przez Organizatora lub Partnera na adres podany przez Klienta, w procesie zakupu. Odpowiedzialność Organizatora oraz Partnera jest wyłączona w przypadku wysłania wiadomości (dot. biletu, dostępu, informacji o odwołaniu wydarzenia lub innych informacji dotyczących wydarzenia) na niewłaściwy adres e-mail lub numer, jeśli zostały błędnie podane przez Klienta podczas transakcji zakupu w Serwisach.

9. Każdy z biletów na wydarzenia offline posiada unikatowy kod i po jego sprawdzeniu, bilet staje się nieważny. Z tego powodu, w przypadku biletów dla więcej niż jednej osoby, wszystkie z osób muszą wejść na wydarzenie offline (i poddać się kontroli biletowej) jednocześnie.

10. Integralnym elementem usługi są informacje dotyczące porad z zakresu cyberbezpieczeństwa (np. zawierających ostrzeżenia przed nowymi technikami ataków) oraz w przypadku wydarzeń — kolejnych wydarzeń Organizatora, dostosowanych do potrzeb Klienta, które sporadycznie przesyłane będą na podane w formularzu on-line dane kontaktowe, a w przypadku produktów — kolejnych produktów, które mogą być powiązane z produktem już nabytym przez klienta.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca wydarzenia offline w przypadku wystąpienia niezależnych od niego zdarzeń takich jak np.: nagła niedostępność wybranej sali, okoliczności siły wyższej, awarie, epidemie lub wprowadzone ustawowo ograniczenia w organizowaniu imprez masowych. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń Organizator zaproponuje Klientowi do wyboru: inny termin wydarzenia w danym mieście albo możliwość uczestnictwa w kolejnych terminach w wydarzeniach w innych miastach na podstawie wykupionego już biletu, co nie wyłącza prawa obu stron do odstąpienia od umowy, o ile dochodzi do zmiany daty wydarzenia lub zmiany miasta, w którym wydarzenie się odbywa.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na produkt fizyczny lub odmowy udziału w wydarzeniu dowolnemu Klientowi bez podania przyczyny przed i po starcie wydarzenia. W przypadku anulacji zamówienia lub odmowy, kwota uiszczona przez Klienta za bilet, produkt lub dostęp zostanie w całości zwrócona a ewentualne bilety lub dostępy zablokowane.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia ze swoich wydarzeń dowolnego Klienta, który zachowuje się w sposób obsceniczny lub utrudniający Organizatorowi lub innym Klientom udział w wydarzeniu.

14. Klient zezwala na i akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania powodów zmian, które mogą być dowolne. Nowa wersja regulaminu obowiązywać będzie od momentu jej publikacji pod niniejszym adresem. Warunkiem zakupów w Serwisach jest zapoznanie się z Regulaminem i jego całkowita oraz bezwarunkowa akceptacja w czasie procesu zakupu.

II. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my (co za niespodzianka!), czyli Niebezpiecznik.pl z siedzibą na Armii Krajowej 12 lok. 64. Przetwarzamy Twoje dane w celu poprawnej obsługi rejestracji — i tam gdzie to wymagane — procesu sprzedaży biletów na nasze wydarzenia (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Organizatora wydarzenia). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby móc zarejestrować Cię na nasze wydarzenie lub przyjąć od Ciebie płatność i wysłać Ci bilet wstępu albo dostęp online (np. URL) na dane wydarzenie, bez których nie zostaniesz wpuszczony na salę lub nie będziesz w stanie zapoznać się z materiałem szkoleniowym. Podane przez Ciebie dane będziemy przechowywać do momentu wzięcia przez Ciebie udziału w wydarzeniu, a imię i nazwisko (jeśli zostały podane) oraz adres e-mail do momentu wypisania się przez Ciebie z naszego newslettera, który informuje o kolejnych wydarzeniach i może zawierać ostrzeżenia przed bieżącymi atakami lub dalsze porady dotyczącymi tematyki wykładu, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo możesz nas pozwać. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Twoje dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie naszym partnerom technicznym, między innymi, choć nie tylko, firmie DialCom24 Sp. z o.o. która jest właścicielem serwisu Przelewy24.pl oraz Bilety24.pl, w celu obsługi płatności i wystawienia dokumentów sprzedaży oraz, w przypadku wydarzeń offline, w celu wygenerowania unikatowego biletu i umożliwienia nam jego weryfikacji podczas wejścia na wykład lub innym firmom, które pomagają nam w realizacji zamówienia od strony technicznej i logistycznej.

3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu określenia profilu osobowego.

Data publikacji: 01.04.2020

Wiemy, że czytanie regulaminów i polityk prywatności nie należy do najmilszych, ale wierzymy że ci, którzy to robią powinni zostać nagrodzeni. Więc, specjalnie do Ciebie, zdjęcie uroczego misia koala: