Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w wykładzie należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on-line. Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator potwierdzi fakt udziału w wykładzie telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej, a uczestnik opłaci fakturę w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

    Uczestnik może przekazać swoje miejsce dowolnej innej osobie, o ile poinformuje o tej zmianie Organizatora przed rozpoczęciem wykładu.
    Niebezpiecznik.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia wejścia na salę wykładową osobom które nie są pełnoletnie.
    Niebezpiecznik.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na szkolenie bez konieczności wskazywania konkretnej przyczyny.

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w wykładzie należy zgłosić Organizatorowi na piśmie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres cyberwyklady@niebezpiecznik.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji z wykładu w terminie krótszym niż 21 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia wykładu, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wykładu, uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja z wykładu na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem wykładu powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa. Uczestnik może jednak bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę. Wszelkich zwrotów wpłaconych środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni od otrzymania podpisanego oryginału faktury korygującej.

Zmiany organizacyjne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dnia startu i programu wykładu, o czym poinformuje uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem wykładu listownie, telefonicznie lub e-mailem. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować z wykładu uzyskując zwrot opłaty bez obowiązku pokrycia kosztów wykładu. W przypadku odwołania wykładu przez Organizatora, według wyboru uczestnika, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi wykład w innym terminie.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem związanych z realizacją wykładów.