Szkolenia

Szkolenia są usługą organizowaną w zakresie i terminie szczegółowo opisanym w ofercie szkoleń, która jest dostępna pod adresem: https://niebezpiecznik.pl/szkolenia. Integralnym elementem usługi są informacje dotyczące przeszłych szkoleń lub nowych szkoleń Organizatora, dostosowanych do potrzeb uczestnika, które przesyłane będą na podane w formularzu on-line dane kontaktowe. Organizatorem szkoleń a zarazem administratorem Twoich danych osobowych jest Niebezpiecznik.pl z siedzibą w Krakowie na ul. Kołowej 5 lok. 59.

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on-line, do którego link znajduje się na stronie https://niebezpiecznik.pl/szkolenia/rejestracja lub e-mailem na adres szkolenia@niebezpiecznik.pl albo adres e-mail opiekuna handlowego. Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator potwierdzi fakt udziału w szkoleniu telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej. Zgłoszenia z pominięciem formularza on-line muszą zawierać podpisany Formularz Zgłoszeniowy, do którego link znajduje się na stronie https://niebezpiecznik.pl/zgloszenie.pdf
Formularz Zgłoszeniowy musi być podpisany:

  • w przypadku pracowników firm, przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej
  • w przypadku osób zgłaszających się prywatnie, przez osobę, która zamierza wziąć udział w szkoleniu (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich)

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

Niebezpiecznik.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji uczestnika i odmówienia mu udziału w szkoleniu bez konieczności wskazywania konkretnej przyczyny.

Zmiany organizacyjne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dnia startu, adresu sali szkoleniowej i programu szkolenia, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia listownie, telefonicznie lub e-mailem. W przypadku zmiany agendy lub dnia startu szkolenia lub jego miasta, Uczestnik może bezkosztowo przenieść się na inny termin danego szkolenia dysponujący wolnymi miejscami bądź może uzyskać zwrot wpłaconej zaliczki w formie vouchera do wykorzystania bez ograniczenia czasowego i umożliwiającego płatność za dowolne szkolenie do kwoty na jaką wystawiony został voucher, czyli kwoty równej wpłaconej zaliczce. Voucher jest bezimienny i może go wykorzystać inna osoba. W przypadku zmiany ceny szkolenia, Organizator może wezwać Uczestnika do dopłaty różnicy, a jeśli ten nie wyrazi na to zgody, Organizator bez zbędnej zwłoki, zwróci Uczestnikowi wpłaconą zaliczkę na szkolenie w całości.

Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale każdorazowo wymagane jest poinformowanie o tym fakcie Organizatora telefonicznie lub e-mailem na adres szkolenia@niebezpiecznik.pl. Zgłaszający może również przenieść swoją rejestrację na inny termin danego szkolenia — o ile zmiany dokona na 14 dni przed startem szkolenia i o ile rejestracja na dany termin jest otwarta. Koszt przeniesienia rejestracji na inny termin szkolenia to 500 PLN netto, a uczestnik na wybranie nowego terminu ma 12 miesięcy.

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi na piśmie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres szkolenia@niebezpiecznik.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zamawiający może jednak bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę. Wszelkich zwrotów wpłaconych środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 14 dni od przyjęcia oświadczenia o rezygnacji na podstawie oryginału podpisanej faktury korygującej.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, obiady), gadżety oraz w przypadku niektórych typów szkoleń wieczysty dostęp do serwera z dodatkowymi materiałami poszerzającymi wiedzę przekazywaną na szkoleniu. Ceny nie obejmują kosztów zakwaterowania ani przejazdów. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Organizatora do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy (potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora), ale nie później niż na 14 dni przed startem szkolenia musi opłacić wystawioną fakturę proforma w całości. Możliwa jest również wpłata zaliczki na poczet szkolenia w wysokości co najmniej 50% ceny szkolenia widniejącej na fakturze pro forma, a pozostałą część ceny szkolenia Zamawiający wpłaca w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający otrzyma od Organizatora fakturę pro forma na całość kwoty, a każda wpłata na konto Organizatora zostanie udokumentowana fakturą zaliczkową. Brak uregulowania faktury pro forma za szkolenie w wymaganym terminie i wysokości upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Zamawiającego, w tym wykreślenie uczestnika z listy uczestników szkolenia.

Rabaty

W przypadku chęci zgłoszenia co najmniej 3 osób na termin otwarty lub chęci zorganizowania zamkniętych szkoleń wewnętrznych dla firmy obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

Reklamacje

Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem sytuacji można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres reklamacje@niebezpiecznik.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Istnieje możliwość uczestnictwa w innym terminie szkolenia lub inne formy rekompensaty. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres mailowy Uczestnika lub na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny.

Ochrona danych osobowych

Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Zamawiającego innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, dane teleadresowe pracodawcy, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem związanych z realizacją szkoleń, w poniższym zakresie: Imię i nazwisko (obowiązkowe: potrzebne do obsługi zgłoszenia, wystawienia certyfikatu i listy obecności); Dane Pracodawcy w przypadku Zamawiających będących pracownikami firm (obowiązkowe podanie: potrzebne do wystawienia faktury); Kontaktowy adres e-mail (obowiązkowe podanie: potrzebne do wysłania potwierdzeń rejestracji i materiałów poszkoleniowych); Kontaktowy numer telefonu (nieobowiązkowe, ale zalecane: wykorzystywany do awaryjnego kontaktu w przypadku zmiany czasu startu lub lokalizacji szkolenia). Innymi słowy, przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia szkoleń oraz w celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonanie umowy dotyczącej szkolenia oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami). Podane dane przetwarzane są w systemie CRM oraz przez serwery pocztowe Organizatora, a dostęp do danych mają jedynie ci pracownicy Niebezpiecznik.pl, którzy odpowiadają za organizację szkoleń. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną Niebezpiecznik.pl (np. firmie Amazon, za pomocą której wysyłamy newslettery, jeśli wyraziłeś zainteresowanie udziałem w jakimś szkoleniu, które ma odbyć się w przyszłości, ale zawsze z każdego newslettera możesz się samodzielnie wypisać). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci informacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane tak długo, jak długo możesz nas pozwać. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zapisać się na szkolenie lub newsletter informacyjny o nadchodzących terminach szkoleń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wzniesienia skargi do organu nadzorczego.