Szkolenia

Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, dostępnej pod adresem: https://niebezpiecznik.pl/szkolenia

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza on-line, do którego link znajduje się na stronie https://niebezpiecznik.pl/szkolenia/rejestracja lub e-mailem na adres szkolenia@niebezpiecznik.pl. Zgłoszenie uznaje się za zaakceptowane, jeżeli Organizator potwierdzi fakt udziału w szkoleniu telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form.

Niebezpiecznik.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi rejestracji na szkolenie bez konieczności wskazywania konkretnej przyczyny.

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi na piśmie na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres szkolenia@niebezpiecznik.pl. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacja ze szkolenia na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa. Zamawiający może jednak bez dodatkowych opłat wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę. Wszelkich zwrotów wpłaconych środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni od przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

Zmiany organizacyjne

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dnia startu i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia listownie, telefonicznie lub e-mailem. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, według wyboru Zamawiającego, Organizator natychmiast zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zgłaszający może również przenieść swoją rejestrację na inny (późniejszy) termin szkolenia — o ile zmiany dokona na 14 dni przed startem szkolenia i o ile rejestracja na dany termin jest otwarta. Koszt przeniesienia rejestracji na późniejszy termin szkolenia to 200 PLN netto.

Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, obiady), gadżety oraz wieczysty dostęp do serwera z dodatkowymi materiałami poszerzającymi wiedzę przekazywaną na szkoleniu. Ceny nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.
Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Organizatora do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy (potwierdzenia zgłoszenia przez Organizatora) opłaca wystawioną fakturę proforma w całości lub uiszcza zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości co najmniej 50% ceny szkolenia widniejącej na fakturze pro forma, a pozostałą część ceny szkolenia Zamawiający wpłaca w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia. Zamawiający otrzyma od Organizatora fakturę pro forma na całość kwoty, a każda wpłata na konto Organizatora zostanie udokumentowana fakturą zaliczkową. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie i wysokości stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Zamawiającego, w tym wykreślenie uczestnika z listy szkolenia.

Rabaty

W przypadku chęci zgłoszenia co najmniej 3 osób na termin otwarty lub chęci zorganizowania zamkniętych szkoleń wewnętrznych dla firmy obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem związanych z realizacją szkoleń.